ABC Brukarza

Produkty Polbruk® w procesie produkcji i magazynowania poddawane są procesom kontrolnym. Wszystkie nasze wyroby produkujemy zgodnie z normami europejskimi przyjętymi przez Polski Komitet Normalizacyjny i znakowanymi jako PN-EN. Dla wyrobów, których nie można oceniać wg tych norm, jako dokument odniesienia stosujemy krajowe aprobaty techniczne. Dla produkowanego asortymentu stosujemy odpowiednio następujące dokumenty odniesienia:
• dla betonowej kostki brukowej – normę PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005 /AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań;
• dla krawężników, obrzeży – normę PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004 /AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań;
• dla betonowych płyt brukowych – normę PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005 /AC:2007 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań;
• dla elementów małej architektury – normę PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury ulic i ogrodów;
• dla betonowych płyt ściekowych – Aprobatę Techniczną IBDiM.
 
Polbruk S.A. w swej działalności stosuje obowiązujące przepisy prawne, tj.:
1. Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
2. Rozporządzenie PE i Rady UE nr 305/2011.
 
Wszystkie nasze wyroby objęte są systemem zakładowej kontroli produkcji, posiadają badania typu oraz podlegają bieżącej kontroli. Dla poświadczenia zgodności wyrobów z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych (normach, aprobatach technicznych), dla poszczególnych wyrobów (po spełnieniu wymagań w zakresie kontroli) wydajemy dokument „Deklaracja Właściwości Użytkowych” lub „Deklaracja Zgodności”. Wszystkie wyroby po przejściu kontroli z wynikiem pozytywnym oznakowane są znakiem budowlanym bądź znakiem CE, co upoważnia do wprowadzenia ich do obrotu. Oznakowanie znakiem budowlanym bądź CE umieszczane jest na etykiecie informacyjnej przyklejanej do każdego pakietu wyrobu.
Polbruk S.A. jako producent gwarantuje Państwu, zgodnie z powyższymi informacjami – właściwą jakość i trwałość swoich wyrobów pod warunkiem zachowania warunków prawidłowiej zabudowy.
 
Warunki prawidłowej zabudowy

Podbudowa
Szczególnie istotne jest wykonanie właściwej podbudowy pod betonową kostkę brukową, płyty chodnikowe i płyty ażurowe. Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z projektem uwzględniającym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia i sposób eksploatacji. Niezachowanie tego warunku może spowodować uszkodzenie 
krawędzi przylicowych.
Sprawdzenie dostarczonego materiału przed zabudową
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczony materiał jest zgodny z zamówieniem lub z danymi na dokumencie dostawy WZ. Ponadto należy natychmiast skontrolować, czy materiał nie wykazuje uszkodzeń transportowych lub innych widocznych braków. Wszelkie wątpliwości dotyczące wyrobów należy zgłaszać przedstawicielom firmy Polbruk S.A. przed zabudową wyrobu.
Fugowanie nawierzchni z kostek i płyt
Przy układaniu kostek i płyt należy zachować spoiny – fugi, które nie powinny być mniejsze niż 2 - 3 mm. Znajdujące się na kostce fabrycznie wykonane wypustki dystansowe nie zwalniają z obowiązku zachowania odpowiedniej fugi. Do fugowania nawierzchni z kostki brukowej (wypełniania szczelin międzykostkowych) należy stosować piaski płukane z pewnego źródła. Zastosowanie piasków zbyt drobnych lub zapylonych może powodować trwałe 
zanieczyszczenie powierzchni. Niezachowanie warunku odpowiedniej wielkości fugi może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych.
Fugowanie krawężników i obrzeży
Dla krawężników i obrzeży również należy zachować odpowiednie szerokości spoiny – fugi nie mniej niż 3 - 5 mm. Producent nie zaleca fugowania tych elementów zaprawą cementową. W przypadku konieczności fugowania zaleca się wykonać to masami elastycznymi. Ławy pod krawężniki i obrzeża należy wykonywać zgodnie z projektem. Niezachowanie tych warunków może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych.
Zabudowa wyrobów
Betonowe kostki brukowe itp. mogą wykazywać niejednolitość w zabarwieniu spowodowaną nieuniknionymi zmianami właściwości surowców (piasek, żwir, cement). Składniki te posiadają naturalną zmienność kolorystyczną. W celu zmniejszenia naturalnych różnic kolorystycznych, należy układać powierzchnie z kilku palet naraz (min. 3 palety). Mieszanie kostek brukowych w procesie zabudowy prowadzi do uzyskania jednolitości i naturalności nawierzchni. Układanie powierzchni z pojedynczych palet, warstwa po warstwie, prowadzi do powstawania wyraźnych różnic w odcieniu układanej nawierzchni. 
Użytkowanie i pielęgnacja
Betonowa kostka brukowa itp. jest materiałem, który doskonale przenosi obciążenia związane z ruchem pieszym czy kołowym. Jednakże nie jest materiałem odpornym na zabrudzenia zewnętrzne (ziemia, glina, oleje silnikowe, kawa, wino itp.). Należy zatem dbać o utrzymanie czystości powierzchni z kostki brukowej i nie doprowadzać do powstawania wyżej opisanych zanieczyszczeń. Istnieje możliwość zastosowania środków impregnujących, które poprawiają 
warunki utrzymania powierzchni w czystości, jednakże czynności związane z impregnowaniem trzeba cyklicznie powtarzać ze względu na ograniczony czas skutecznego działania impregnatu. Rynek oferuje szeroki asortyment środków przeznaczonych do impregnacji. Na powierzchnię ułożoną z kostki brukowej 
itp. nie należy zrzucać żadnych ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, nie należy ich także po powierzchni ciągnąć. Działanie takie może spowodować trwałe uszkodzenia mechaniczne. Podczas pierwszego okresu zimowego po ułożeniu nawierzchni nie należy stosować środków odladzających. Do czyszczenia 
nawierzchni z kostki brukowej można stosować myjki ciśnieniowe.
Wykwity wapienne
Na powierzchni betonowych elementów brukowych (kostka brukowa, krawężniki itp.) mogą występować wykwity wapienne w postaci białych nalotów. Występowanie powyższego zjawiska jest związane z naturalnymi procesami zachodzącymi w dojrzewającym betonie i nie wpływa negatywnie na jego właściwości. Wykwity 
nie są wadą wyrobu, podlegają zanikaniu pod wpływem warunków atmosferycznych oraz poprzez normalne użytkowanie nawierzchni. Uwaga! Nie należy impregnować kostki, na której wystąpił wykwit wapienny, ponieważ działanie takie może spowodować zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania.
Mikrospękania włoskowate
Na powierzchni wyrobów mogą występować mikrospękania włoskowate, które szczególnie uwidaczniają się na wilgotnej nawierzchni, podczas jej schnięcia, np. po opadach atmosferycznych. Zjawisko to spowodowane jest naturalnym skurczem zachodzącym podczas procesu wiązania cementu. Na podstawie wielu publikacji dotyczących tej tematyki oraz własnych wieloletnich doświadczeń możemy stwierdzić, że w przypadku wyrobów spełniających deklarowane cechy, omawiane mikrospękania nie obniżają własności użytkowych i trwałości wyrobu.
 
Warunki gwarancji

Polbruk S.A. gwarantuje Kupującemu jakość sprzedawanych wyrobów i ich zgodność z dokumentami odniesienia. Sprzedawane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów krajowych, określonych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Wyroby posiadają Deklarację Właściwości Użytkowych lub Deklarację Zgodności oraz oznakowane są znakiem budowlanym lub CE. Każda paleta/opakowanie wyrobu posiada etykietę: „Informacja o wyrobie” zawierającą dane o dokumencie odniesienia, zgodnie z którym wyrób był produkowany oraz o cechach jakościowych wyrobu. 
1. Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez Polbruk S.A. wynosi 3 lata. 
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby. 
3. Polbruk S.A. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 
4. W przypadku gdy wymiana lub naprawa wyrobu jest utrudniona lub niosłaby ze sobą znaczne koszty, a wada wyrobu nie ma istotnego wpływu na jego przydatność dla Kupującego, Polbruk S.A. może odpowiednio obniżyć cenę wyrobu za zgodą Nabywcy. 
5. W przypadku stwierdzenia wad wyrobu Nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z wbudową wyrobu i poinformowania Polbruk S.A. – przez złożenie pisemnej 
reklamacji. Jeżeli Nabywca wbudował wyrób z wcześniej widocznymi wadami, producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu. 
6. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji za wady wyrobu, jeżeli nie zawiadomi Polbruk S.A. o wadzie w ciągu 7 dni od chwili jej wykrycia. 
7. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie użytkowania wyrobu Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów Działy Sprzedaży 
Polbruk S.A., Punkty Dealerskie Polbruk S.A. lub u Szefów Regionów Polbruk S.A., w przypadku kontraktów bezpośrednio przez nich obsługiwanych. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. Kupujący otrzyma pisemną odpowiedź w sprawie wniesionej reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Polbruk S.A. przedstawi warunki usunięcia szkody. 
8. Nie są podstawą do reklamacji dopuszczone przez dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne):
- odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu;
- wykwity w postaci białego nalotu;
- mikrospękania włoskowate;
- odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym. 
9. Wyroby niepełnowartościowe, tzw. braki, nie są objęte gwarancją. 
10. Gwarancją nie są objęte wyroby, które zostały uszkodzone i są wadliwe w wyniku:
- niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy;
- niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń;
- niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów; 
- niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów;
- niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów. 
11. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
- oryginału faktury zakupu wyrobów;
- dokumentów WZ w oryginale. 
12. W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (DZ.U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1146).
 
Informacje dodatkowe
1. Wyroby są sprzedawane na paletach transportowych i zabezpieczone taśmą lub folią. Wyroby postarzane sprzedawane są na paletach transportowych lub pakowane w Big-Bagi (tzw. kontenery elastyczne). Big-Bagi dodatkowo umieszczane są na paletach transportowych. Palety transportowe podlegają zwrotowi. Koszt Big-Baga został wliczony w cenę wyrobu, opakowanie nie podlega zwrotowi.
2. Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m². Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych.
3. Zapotrzebowanie kostek brukowych na m² układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnię zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne odcinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej 
posiadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależnie od systemu wynosi od 2 mm do 3 mm.
4. Część z oferowanych przez nas wyrobów postarzanych wykonywana jest w technologii obijania w bębnie i bezpośrednio po tym pakowana do Big-Bagów. W związku z tym może się zdarzyć, że zostaną spakowane pojedyncze kostki uszkodzone. Z założeń, jakie przyjęliśmy dla wyrobów o powierzchni postarzanej oraz z możliwości technologicznych wynika, że stopień obicia poszczególnych kostek jest niepowtarzalny. Należy na początku układania tego rodzaju kostek oceniać uzyskany wygląd nawierzchni. W przypadku braku akceptacji uzyskanego efektu lub w przypadku dużej ilości kostek uszkodzonych należy przerwać roboty i zgłosić to w punkcie zakupu kostki. Po ułożeniu reklamacje związane ze sposobem obicia kostek nie będą rozpatrywane.
5. Celem zapewnienia identyfikowalności wyrobu prosimy Klientów o zachowanie etykiet - z informacją o wyrobie. 
 
Użytkowanie i pielęgnacja zimą
Zimowe utrzymanie nawierzchni. Najczęściej stosowane środki do odladzania nawierzchni to: chlorek sodu, chlorek wapnia, chlorek magnezu działają destrukcyjnie na beton, częste i intensywne stosowanie tych substancji może spowodować odbarwienia wyrobów, powstanie plam i zacieków na nawierzchni.
Zalecamy następujące zasady zimowego utrzymania nawierzchni:
1. Nawierzchnię z betonowych kostek/płyt brukowych na bieżąco odśnieżać niedopuszczając do powstania warstwy ubitego śniegu – lodu. 
2. Środki odladzające stosować tylko wtedy gdy jest to niezbędne. 
3. Stosować środki chemiczne w ilości a jednostkę powierzchni wynikającą z instrukcji. 
4. Stosować środki odladzające o właściwej granulacji (rozdrobnieniu). Nie stosować środków zbrylonych. 
5. Rozprowadzić zalecaną ilość środka odladzającego równomiernie po całej czyszczonej nawierzchni aby zapewnić jego optymalną skuteczność. 
6. Jeżeli jest to możliwe stosować niechemiczne środki - materiały powodujące uszorstkowienie zlodowaciałych powierzchni. 
W tym zakresie zalecamy:
1. Stosować materiał, który był użyty do spoinowania nawierzchni tzn. piasek płukany 0-2 mm.
2. Nie stosować drobnoziarnistych kruszyw łamanych o ostrych krawędziach.
3. Nie stosować materiałów zapylonych, zabrudzonych np. odpadów po spalaniu węgla itp.
4. W okresach kiedy nawierzchnia jest wolna od lodu i śniegu usuwać nadmiar wcześniej naniesionych materiałów. 
Wymienione zalecenia są szczególnie istotne w pierwszym roku po ułożeniu nawierzchni. Należy też podkreślić, że stosowanie takich zasad jest właściwe ze względu na ochronę środowiska.


Do uzyskania właściwej gry
kolorów układanej nawierzchni
i dla wyeliminowania
wielkopowierzchniowych różnic
odcieni koloru, kostkę należy
układać mieszając ją z
różnych palet. Różnice te wynikają
z faktu, iż kostka brukowa ze
względu na swoje właściwości
i składniki jest produktem
naturalnym, który podlega
wahaniom odcieni